All for Joomla All for Webmasters

Јавете се: +389 02 2448 138

+389 (070) 381258 | +389 (070) 381 268

Услуги од областа на заштита на животна средина

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје  има мултидисциплинарен тим со долгогодишно искуство во областа на екологијата  и со сите потребни овластувања и потврди  од Министерството за животна средина и просторно планирање за вршење на стручни работи од областа на животната средина и тоа:
•    експерти за оценка на влијанието на проектите врз животната средина, (Потврда)
•    експерти за стратегиска оцена на животната средина, (Потврда)
•    управители со отпад (Уверение)
Стручниот тим го соочинуваат магистри за заштита на животната средина, магистер за заштита на работната средина, инженери за заштита на животната сретина, дипломинари инженери технолози и архитекти и истите работат на следниве услуги од областа на заштита на животната средина:
•    Изработка на студии за оцена на влијание врз животната средина

•    Изработка на извештаи за стратегиска оцена на животната средина

•    Изработка на елаборати за заштита на животната средина

•    Изработка на апликации за добивање на дозволи за усогласување со оперативен план  (А и Б дозволи)

•    Изработка на програми за управување со отпад

•    Контрола на квалитетот на воздухот (емисија и имисија)

•    Мерење на нивото на бучава

1. Референтна листа од областа на животна средина I