All for Joomla All for Webmasters

Јавете се: +389 02 2448 138

+389 (070) 381258 | +389 (070) 381 268

Услуги од лабораторија

ЛАБОРАТОТИЈА ЗА ЖИВОТНА И РАБОТНА СРЕДИНА

Во рамките на РИ—ОПУСПРОЕКT ДОО Скопје работи Лабораторија која е акредитирана според стандардите МКС ИСО/ИЕЦ 17025:2006 од страна на Институтот за акредитација на Р.Македонија. (сертификат за акредитација)

Лабораторијата за тестирање има за цел:

 • Да обезбеди квалитетно давање на услуги на своите корисници во Македонија преку професионално и независно тестирање од областа на животната средина ,
 • Континуирано одржување на позицијата лидер во областа на тестирање од областа на животната средина
 • Континуирано зголемување на задовослтвото на корисниците на услугите
 • Мерење на брзина и волуменски проток на гасни струења во канали
 • Мерење на температура на гасови во канал
 • Одредување на концентрација на ЅО2,СО, СО2, NO и О2 во отпадни гасови
 • Мерење на ниво на бучава во животната средина

Акредитираната лабораторија работи на следниве тестирања во животната средина:

 

 • Мерење на ниво на бучава во животната средина

 

Додека во областа на заштита на работната средина, лабораторијата работи на следниве тестирања:

 • хемиски штетности (прашина, аноргански и органски гасови и пареи CO, CO2, NO2, H2S, SO2,O2),
 • физички штетности (бучава, вибрации, осветлување),
 • микроклиматски услови во работна средина (релативна влажност, температура и струење на воздухот),
 • заштитно заземјување,
 • громобранска инсталација.