All for Joomla All for Webmasters

Јавете се: +389 02 2448 138

+389 (070) 381258 | +389 (070) 381 268

Мерна опрема

РИ - ОПУСПРОЕКТ ДОО СКОПЈЕ во рамките на својата лабораторија располага со следната мерно техничка опрема:

1.Инструмент за мерење на температура и влажност TESTO 605
2.Инструмент за мерење на CO2
3.Дигитален манометар TESTO 512
4.Инструмент за мерење на температура и провев TESTO 405-V1
5.Инструмент за одредување на број на вртежи во минута LUTRON DT 2268- силометар DELTA HD 2304.0
6.Инструмент за мерење на притисок  во садови под притисок DELTA HD 2304
7.Инстумент за мерење осветлување ТЕСТО 545
8.Гасен анализатор Testo 350 XL/454
9.Инструмент за мерење на бучава Cirrus:831 C
10.Инструмент за мерење  на вкупна и респирабилна прашина Casella Dust Detector
11.Инструмент за мерење  на CO, CO2, NO2, SO2,  и испраливи органски соединенија (VOC) Gray Wilf Sensing Solutions TG-502
12.Инструмент за мерење електрично заземјување Metrel MI 3122