All for Joomla All for Webmasters

Јавете се: +389 02 2448 138

+389 (070) 381258 | +389 (070) 381 268

Услуги од областа на безбедност и здравје при работа

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје е меѓу водечките компании од областа на безбедност и здравје при работа во Македонијакоја меѓу првите се стeкна со сите овластувања и уверенија вршење стручни работи за безбедност при работакои ги издава Министерството за труд и социјална политика (овластување)  и тоа:

 • Проценка на ризик
 • Концепт на изјава за безбедност
 • Изработка и спроведување на програма за обука на вработените за безбедно извршување на работата
 • Мерења на:

- хемиски штетности (прашина, аноргански и органски гасови и пареи CO, CO2, NO2, H2S, SO2,O2),

- физички штетности (бучава, вибрации, осветлување),

- микроклиматски услови во работна средина (релативна влажност, температура и струење на воздухот),

- заштитно заземјување,

- громобранска инсталација.

 • Редовно тестирање и контрола на опремата за работа.
 • Проценка на ризик на работно место со изјава за безбедност
 • Подготовка на програма за обука на вработените со изведување на обуките теоретски и практичен дел.
 • Изработка на правилници за лична заштитна опрема
 • Испитување на средства и опрема за работа
 • Мерења и анализи на условите во работната средина (микроклиматски услови, осветленост , бучава, хемиски штетности, заштитно заземјување во работната средина)
 • Изработка на план за безбедност и здравје при работа за мобилни градилишта.
 • Давање на услуги како Стручно лице на надворешни компании

Горе наведените овластување можевме да ги добиеме, меѓу другото благодарение на стручниот тим со кои располагаме. Тимот е со високо образовани кадри од различни профили кои имаат положено стручен испит за безбедност и здравје при работа и кои во континуитет преку посетување на обуки се стекнуваат со нови знаења од областа на БЗР.

Стручниот тим за безбедност и здравје при работа на РИ-ОПУСПРОЕКТ ги врши следниве стручни работи:

 

 • Проценка на ризик на работно место со изјава за безбедност
 • Подготовка на програма за обука на вработените со изведување на обуките теоретски и практичен дел.
 • Изработка на правилници за лична заштитна опрема
 • Испитување на средства и опрема за работа
 • Мерења и анализи на условите во работната средина (микроклиматски услови, осветленост , бучава, хемиски штетности, заштитно заземјување во работната средина)
 • Изработка на план за безбедност и здравје при работа за мобилни градилишта.
 • Давање на услуги како Стручно лице на надворешни компании

 

РИ-ОПУСПРОЕКТ е една од првите, ако не и прва компанија која работи на

- Изготвување на документации за пресметување на стаж на осигурување што се смета со зголемено траење - бенефициран стаж.

Досега има изработено повеќе од 200 стручни документациии за пресметување на стаж на осигурување што се смета со зголемено траење, ревизии и рецензии.

 

Референтна листа БРЗ